SSC Short Syllabus 2022 [Crash Course]

শিক্ষকবৃন্দ

Munzereen Shahid

DU

Numeri Sattar Apar

BUET

Sajan Chakraborty

SUST

Asaduzzaman Santo

BUET

Shahreen Tabassum

BUET

Md. Ashiqur Rahman

DU

Shaikh Sidratul Muntaha

IUB

Emran Mostofa

BUET

Ahsan Ullah

Asst. Lecturer CODA

Fariha Tahsin Saba

CUET

Bivuti Vuson Saha

DU

Chowdhury Md Rezaul Karim

AUB

Tawkir Sakib

BUP

Salat Mahboob Sampad

BRAC University

Abu Sadat Sayem

BUET

Rakib Hasan

Chittagong Medical College

Fatima Farhana Prova

Jahangirnagar University

কোর্স কন্টেন্ট


লাইভ ক্লাস
124

কোর্সটি করছেন
1,310 জন

সাজেশন
আছে